RODO

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), a w szczególności art. 13 i 14 RODO określającego obowiązek informacyjny Administratora danych, uprzejmie informujemy: 

1) Administratorem danych osobowych jest Polska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o., z którym można kontaktować się pod adresem ul. Mokotowska 15A lok. 16, 00-640 Warszawa lub przez e-mail: bok@pgk.pl. 

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować listownie na adres: Bartosz Soroczyński, Polska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. ul. Mokotowska 15A lok. 16, 00-640 Warszawa lub przez e-mail: bartosz@soroczynski.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Polska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. w celu: 

- utrwalenia imprezy okolicznościowej; 

- przeprowadzenia relacji z przebiegu imprezy okolicznościowej w prasie; 

- przeprowadzenia relacji z przebiegu imprezy okolicznościowej na stronie internetowej www.pgk.pl; 

- promocji wydarzeń organizowanych przez Administratora danych osobowych. 

4) Źródło pochodzenia danych osobowych: 

- Osoba/podmiot, której dane dotyczą; 

- Opiekun prawny osoby, której dane dotyczą; 

- Sprzęt rejestrujący obraz; 

- Zewnętrzna firma fotograficzna. 

5) Kategorie przetwarzanych danych osobowych: 

- wizerunek osoby stanowiącej jedynie szczegół całości imprezy okolicznościowej; 

6) podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych: 

- art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych; 

- Uzasadniony interes Administratora danych osobowych. 

7) Odbiorcą danych osobowych będą: 

- Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w Polsce. 

- dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów. 

8) Z uwagi na to, że Administrator danych osobowych korzysta / może korzystać z usług innych dostawców, dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 

9) Administrator przetwarza dane w sposób zautomatyzowany, w ramach serwerów, oprogramowania oraz infrastruktury zarządzanej przez Administratora oraz zarządzanych przez niego systemów. Administrator nie prowadzi profilowania; 

10) Dane osobowe będą: 

- przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z realizacją imprezy okolicznościowej, a w sytuacji, gdyby przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagały zgody na przetwarzanie danych, osoby, której dane dotyczą ? do czasu wycofania zgody; 

- przez okres maksymalnie 6 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego), o ile dłuższy okres przechowywania nie wynika z przepisów szczególnych lub zgodnie z Polityką Zatrzymywania Danych. 

Po upływie w/w okresów dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. 

Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Zatrzymywania Danych dostępnej w siedzibie Polska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o.. 

11) Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przysługujące kandydatowi: 

- w przypadku w jakim podstawą prawną jest zgoda prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na wyżej wskazany adres Administratora danych; 

- prawo dostępu do treści swoich danych; 

- prawo zmiany/aktualizacji danych osobowych; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych - danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do danych przetwarzanych na podstawie umowy lub zgody; 

- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na wyżej wskazany adres Administratora danych; 

- prawo do usunięcia danych osobowych. 

12) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy kandydat uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących kandydata, narusza przepisy RODO.